3. rideklubbens vedtægter

3. rideklubbens vedtægter

 

Vedtægter for Rideklubben Strøgården (RKS)

§ 1

Klubbens navn er: Rideklubben Strøgården

Forkortelse: RKS

Klubbens hjemsted er: Greve Kommune

Klubben er stiftet den 16. september 2002§ 2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og kendskab til hestens brug og pleje.§ 3

I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 7.


Passive og støtte medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.


Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.§ 4

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.§ 5

Kontingent betales helårligt forud. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Regnskabsåret følger kalenderåret.


§ 6

Klubben tegnes af formanden eller kassereren, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 7

Klubben ledes af en bestyrelse, er vælges på den ordinære generalforsamling.


Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, de alle skal være fyldt 18 år.


På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og dernæst den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter.


Bestyrelsen konstituere sig selv med:

Næstformang

Kasserer

Sekretær

Formanden vælges for 1 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hver år, genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal være amatører.

I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering, konstituerer bestyrelsen sig selv på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.


Klubbens regnskab revideres af 1 revisor, valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen vælger desuden hvert år en revisorsuppleant.

Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.


Følgende grupper af mennesker kan ikk indvælges i klubbens bestyrelse:

Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller, samlevere eller børn) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er lejeforhold mellem institutionen og klubben.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, med mindst 3 medlemmer til stede.


Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, står stemmer lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.


Bestyrelsemøder bør afholdes ca. 4 gange årligt og indkaldes af formanden.§ 8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes inden den 1.4. xx.


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen med angivelse af tid, sted og dagsorden, med mindst 14 dages varsel ved skriftlig opslag på gården samt bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.


Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden med forslagsstillerens underskrift senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 9

Hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem har en stemme.


For at have stemmeret til generalforsamlingen, skal man have været medlem af klubben i 3 måneder.


Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning bliver forlangt af 1/3 af de tilstedeværende medlemmer.


Der føres beslutningsprotokol over generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af formanden og dirigenten.


§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begæring herom, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.


§ 11

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen blandt andet indeholde følgende punkter:


Valg af dirigent

Bestyrelsen aflægger beretning

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af formand

Valg af øvrige bestyrelsemedlemmer

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant

Eventuelt§ 12

Klubben kan kun opløses eller sammensluttes med en anden klub, såfremt dette vedtages med mindst 75% af stemmerne på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med kun dette ene punkt på dagsordenen.


Ved eventuel opløsning af klubben fordels klubbens materialer og midler til andre fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Greve Kommune.§ 13

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager denne tarv på bedste måde. Prokura meddeles formand/næstformand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse, der er følge af generalforsamlingsbeslutninger. Der meddeles ikke ene prokura.§ 14

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.


Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.


Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.


Forretningsudvalgets afgørelse kan indbringes for højere myndigheder. Forretningsudvalgets afgørelse er endelig. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.§ 15

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem skal udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning for for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).


Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.


Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.§ 16

I det af § 15 omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuel indstilles til Dansk Idræts-Forbund at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-Forbund (eksklusion).§ 17

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.


Enhver ændring af lovene indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.