Klubben

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE🤩

1. Om os

2. Bestyrelsen

3. Rideklubbens vedtægter

4. Indmeldelsesskema

5. Udmeldelsesskema

6. Ridehusreglement

7. Sikkerhedsregler

1. Om os

1. Om os

Rideklubben Strøgården (RKS) er en sportsrideklub under Dansk Rideforbund.
Klubben hører hjemme på Strøgårdens Ridecenter, Strøhusvej 20, 2670 Greve.
Ridecenteret ejes og drives af Thomas Søderberg, hvor klubben lejer sig ind.
Rideklubben administreres af en medlemsvalgt bestyrelse. Klubben har p.t. ca. 100 medlemmer.
Rideklubbens målsætning er at skabe et sted, hvor der er plads til alle uanset niveau. Derfor er ryttersammensætningen på Strøgården meget forskellig. Vi har bl.a. skovtursryttere, dressur/spring ryttere, konkurrenceryttere, rideskoleryttere – fordelt på alle alderstrin.
Vi lægger vægt på, at børn og unge har et grundigt kendskab til reglerne for omgang med heste og ponyer, så sikkerheden er i højsædet. Alt ophold og ridning er på eget ansvar.

3. Vedtægter for Rideklubben Strøgården

§ 1
Klubbens navn er: Rideklubben Strøgården
Forkortelse: RKS
Klubbens hjemsted er: Greve Kommune
Klubben er stiftet d. 16. september 2002

§ 2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og kendskab til hestens brug og pleje.

§ 3
I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 7.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

§ 4
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 5
Kontingent betales helårligt forud, dog ved indmeldelse efter 1/7 betales kontingent for resten af indeværende år. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 6
Klubben tegnes af formanden eller kassereren, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 7
Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, de alle skal være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og dernæst den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituere sig selv med:
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Formanden vælges for 1 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år, genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal være amatører.
I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering, konstituerer bestyrelsen sig selv på ny.
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antalprimære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

Klubbens regnskab revideres af 1 revisor, valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger desuden hvert år  en revisorsuppleant.
Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

Følgende grupper af mennesker kan ikke indvælges i klubbens bestyrelse:
Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller, samlevere eller børn) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er lejeforhold mellem institutionen og klubben. 
I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelsen.
Ansatte på etablissentet og andre klubansatte

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, med mindst 3 medlemmer til stede.

Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, står stemmer lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

Bestyrelsesmøder bør afholdes mindst 4 gange årligt og indkaldes af formanden.

Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af mødedeltagerne.§ 8
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes inden den 1.4. xx.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen med angivelse af tid, sted og dagsorden, med mindst 14 dages varsel ved skriftlig opslag på gården samt bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.

Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden med forslagsstillerens underskrift senest 8 dag før generalforsamlingen.

§ 9
Hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem har en stemme.

For at have stemmeret til generalforsamlingen, skal man have været medlem af klubben i 3 måneder.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning bliver forlang af 1/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Der føres beslutningsprotokol over generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af formanden og dirigenten.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begæring herom, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

§ 11
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen blandt andet indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
Eventuelt

§12
Klubben kan kun opløses eller sammensluttes med en anden klub, såfremt dette vedtages med mindst 75% af stemmerne på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med kun dette ene punkt på dagsordenen.

Ved eventuel opløsning af klubben fordeles klubbens materialer og midler til andre fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Greve Kommune.

§ 13
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager denne tarv på bedste måde. Prokura meddeles formand/næstformand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse, der er følge af generalforsamlingsbeslutninger. Der meddeles ikke eneprokura.

§ 14
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse kan indbringes for højere myndigheder. Forretningsudvalgets afgørelse er endelig. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 15
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem skal udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 16
I det af § 15 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuel indstilles til Dansk Idræts-Forbund at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 17
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

Disse ændringer i klubbens vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling den 9. marts 2003.

Formandens
underskrift


Dirigentens
underskrift

4. Indmeldelsesskema

Ønsker du at indmelde dig i vores rideklub, kan du her downloade indmeldelses skemaet, udfylde det og tage det med ned på gården til os. Du kan også vælge at sende det med posten.

Indmeldelsesskema til rideklubben kan hentes her!

5. Udmeldelsesskema

Ønsker du ikke længere at være medlem af vores rideklub, kan du her downloade og udfylde skemaet for udmeldelse af klubben.

Udmeldelsesskema til rideklubben kan hentes her!